betingelser

returnering Betalingsformer Kontakt

1. generelt


(1) Følgende generelle betingelser (AGB) gælder for alle leverancer og tilbud fra sparhi gmbh (i det følgende benævnt "direect"). Kundens modbekræftelser med henvisning til sine egne forretningsbetingelser eller købsbetingelser er hermed ikke tilladt.


(2) En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med et formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.


2 Tilbud og indgåelse af kontrakt


Vores tilbud er uforpligtende. Kundens ordre udgør et tilbud om at indgå en købsaftale. Den efterfølgende bekræftelse af modtagelsen af ordren, som sendes af direect, og eventuelle efterfølgende statusrapporter udgør ikke en accept af tilbuddet. Købsaftalen er indgået, så snart vi leverer de bestilte varer og bekræfter afsendelsen til kunden.


3 Priser, emballage og forsendelse, returomkostninger, delleverancer


(1) Vores priser er generelt de priser, der er angivet i indkøbskurven på vores websteder på bestillingstidspunktet. Afvigende priser, der kan vises på sider, som indlæses fra mellemlagring (browsercache, proxies), er ikke aktuelle og ugyldige. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er vores priser ab leveringssted eksklusive emballage, fragt og, hvis det er relevant, gebyrer ved levering mod efterkrav. Alle priser på vores websteder er inklusive moms, medmindre kunden ændrer sin kundetype til virksomhed, forhandler eller offentlig institution og vælger et land uden for EU som leveringsland, eller hvis webstedet udelukkende er rettet mod iværksættere.


(2) Emballage bliver kundens ejendom.


(3) Emballerings- og forsendelsesomkostninger afholdes af kunden. Disse afhænger af forsendelsesmetoden, betalingsmetoden, vægten og forsendelsesdestinationen. De vil blive beregnet og vist i indkøbskurven, før en onlinebestilling afgives, eller, hvis der er tale om telefonbestillinger, vil de blive angivet og vist separat på fakturaen. Valget af forsendelsesmetode sker på kundens anmodning eller inden for rammerne af de tilladte muligheder efter vores bedste skøn. En oversigt over de forskellige forsendelses- og betalingsmuligheder samt de tilsvarende priser er offentliggjort på vores websteder.


(4) I det omfang kunden er forbruger og gør effektiv brug af sin fortrydelsesret, skal han bære de almindelige omkostninger ved returnering eller afhentning, hvis de leverede varer svarer til de bestilte varer, og hvis prisen på den vare, der skal returneres, ikke overstiger et beløb på 40,00 €. Udgifterne til returforsendelsen refunderes med det beløb, der svarer til den billigste standardlevering.


(5) I tilfælde af delleverancer, som vi har arrangeret uden samråd med kunden, skal efterfølgende leverancer ske uden forsendelsesomkostninger. I tilfælde af særlige kundeønsker om opdeling af leveringen skal de aftalte forsendelsesomkostninger opkræves yderligere for hver dellevering.


4. leveringstider


Den forventede leveringstid afhænger af produktet og er angivet på vores hjemmeside med symboler eller tilsvarende forklaringer. Hvis der sker ændringer i den forventede leveringstid efter en bestilling, vil kunden automatisk blive informeret herom via e-mail, og hvis han er forbruger, har han ret til at fortryde sin bestilling eller foretage ændringer uden beregning på et hvilket som helst tidspunkt, indtil fortrydelsesretten træder i kraft, medmindre andet er aftalt.


5 Overdragelse af risiko og garanti


(1) Hvis kunden afhenter varerne, overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig beskadigelse til kunden med overdragelsen af varerne. Hvis direect sender varen til kunden, overgår risikoen til kunden i forhold til iværksættere, når varen overdrages til transportøren, og i forhold til forbrugere, når varen overdrages til forbrugeren af transportøren.


(2) Garantien begynder med leveringen af varen og er omfattet af de lovbestemte bestemmelser.


(3) Forældelsesfristen for lovbestemte krav på grund af mangler er 2 år for nye varer og 1 år for brugte varer, forudsat at kunden er en forbruger.


(4) Hvis kunden er en iværksætter, er forældelsesfristen for reklamationsretten et år, og direect har valget mellem at afhjælpe manglen eller at levere en mangelfri vare; åbenlyse mangler ved direect's varer eller ydelser skal straks, senest inden 14 dage efter modtagelsen af varen, skriftligt anmeldes. Hvis manglerne ikke meddeles rettidigt, anses varerne for at være godkendt.


(5) direect påtager sig ingen garanti for varens sædvanlige slitage samt for fejl forårsaget af fejlagtig eller uagtsom håndtering eller drift eller usædvanlige driftsforhold.


6 Ansvarsbegrænsninger


(1) Ansvarsbegrænsningerne gælder ikke for skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, eller for skader på liv, legeme eller helbred.


(2) Uanset retsgrundlaget er erstatningskrav mod direect samt dennes stedfortrædere begrænset til det erstatningsbeløb, som direect med rimelighed kunne forvente på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis skaden ikke skyldes overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, dvs. en sådan forpligtelse, som først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og som kunden derfor regelmæssigt er afhængig af eller kan være afhængig af, er skadeserstatningen dog begrænset til maksimalt ti gange ordreværdien. Kunden er ansvarlig for sikkerhedskopiering af sine datafiler. direect er kun ansvarlig for den indsats, der er nødvendig for at genskabe dataene i tilfælde af regelmæssig sikkerhedskopiering af data fra kunden.


7. betaling


(1) Medmindre andet er aftalt, skal vores fakturaer forfalde straks uden fradrag.


(2) Kunden har mulighed for at vælge mellem forskellige betalingsmetoder, som tilbydes afhængigt af ordrebeløbet, leveringsmetoden, forsendelsesdestinationen og indstillingerne i kundekontoen. De forskellige muligheder kan vælges i indkøbskurven og er også beskrevet i informationsafsnittet på vores websteder.


(3) direect forbeholder sig ret til i enkelte tilfælde, eller hvis betaling afvises af kreditinstitutter eller udbydere af den pågældende betalingsmetode, kun at udføre ordren mod betaling pr. efterkrav eller forudbetaling. I dette tilfælde kan kunden acceptere dette eller fortryde sin ordre.


(4) Kunden skal betale for alle omkostninger, der opstår i forbindelse med tilbageførsel af en betalingstransaktion på grund af utilstrækkelige midler eller på grund af ukorrekte data, som kunden har fremsendt.


(5) Checks accepteres ikke.


(6) I tilfælde af forsinket betaling er direect berettiget til at opkræve morarenter på 5 procentpoint og iværksættere 8 procentpoint om året over den til enhver tid gældende basisrente.


(7) Modregning er ikke tilladt, medmindre der er tale om ubestridte eller retligt fastslåede modkrav. Køberens tilbageholdelse af betalinger på grund af modkrav, der skyldes andre kontraktforhold, er udelukket.


8. Bevarelse af ejendomsretten


Alle varer, som vi leverer, forbliver direect's ejendom indtil fuld betaling og afvikling af alle krav, der opstår i forbindelse med leveringsaftalen. Dette gælder også for betingede krav.


Hvis kunden er en iværksætter, gælder følgende regler: Tredjeparts adgang til de varer, som direect ejer eller er medejer af, skal straks anmeldes af kunden. Eventuelle omkostninger i forbindelse med sådanne indgreb over for tredjemand eller omkostninger i forbindelse med en udenretslig frigivelse afholdes af klienten. De fordringer, der opstår ved videresalg eller af andre juridiske grunde i forbindelse med de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet (herunder alle saldokrav fra en løbende konto), overdrages allerede fuldt ud til direect af kunden som sikkerhed. Vi bemyndiger køberen/kunden til at inddrive de fordringer, der er overdraget til os, for hans regning og i hans eget navn. Denne tilladelse til direkte debitering kan tilbagekaldes, hvis køberen/kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt.


9. afbestillingsregler for forbrugere


Fortrydelsesret

Hvis du er forbruger, har du ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os, sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, tlf.: (+49) 0152 03943135, fax: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de, om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan også udfylde og indsende formularen til tilbagekaldelse af modellen eller en anden klar erklæring elektronisk på vores websted (RMA-formular). Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse på modtagelsen af en sådan tilbagekaldelse (f.eks. pr. e-mail). For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Eksempel på fortrydelsesformular

Følgevirkninger af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.


Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne, hvis prisen på de varer, der skal returneres, ikke overstiger 40 euro. Ellers er returforsendelsen gratis for dig. Varer, der ikke kan sendes med pakkepost, vil blive afhentet hos dig på vores regning.


Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.10. Ingen fortrydelsesret


Bortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage eller for varer, der er forseglet af hensyn til hygiejne eller sundhedsbeskyttelse, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen. I tilfælde af levering af data, der ikke er på en databærer (f.eks. downloads), bortfalder fortrydelsesretten, hvis forbrugeren accepterer, at aftalen er indgået inden udløbet af fortrydelsesfristen, og bekræfter, at han mister sin fortrydelsesret ved at gennemføre aftalen.


11. Overdragelse af fordringer


Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine krav i henhold til kontrakten. En undtagelse herfra er overdragelse af krav til Trusted Shops GmbH, hvis Trusted Shops GmbH har foretaget en betaling til kunden i forbindelse med køberbeskyttelse.


12. databeskyttelse


(1) Vores databeskyttelsespraksis er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.


(2) Kundens e-mailadresse bruges kun af direect til informationsbreve vedrørende ordrerne og, hvis kunden ønsker det, til egne nyhedsbreve. Direect sender desuden regelmæssigt kunderne nøje udvalgte tilbud på lignende produkter fra sit sortiment pr. e-mail. Kunden kan gøre indsigelse mod brugen af sin e-mail-adresse til reklameformål ved at sende en uformel e-mail uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsudgifterne i henhold til grundtaksterne.


(3) direect videregiver ikke personlige kundeoplysninger til tredjeparter. Undtaget herfra er servicepartnere, som kræver overførsel af data til ordrebehandling. I disse tilfælde er omfanget af de fremsendte data dog begrænset til det nødvendige minimum.


(4) Kunden har ret til information samt ret til berigtigelse, blokering og sletning af sine lagrede data. Hvis sletning er i strid med lovmæssige eller kontraktmæssige opbevaringsforpligtelser eller andre juridiske grunde, skal oplysningerne blokeres.


13. afsluttende bestemmelser


(1) Disse generelle vilkår og betingelser indeholder alle rettigheder og forpligtelser for de kontraherende parter.


(2) Hvis kunden er en købmand eller ikke har bopæl i EU, er vores forretningssted eneste værneting for alle tvister mellem de kontraherende parter, herunder også for skøder på veksler og checks.


(3) Underretningspligt i henhold til § 36 VSBG


direect er i princippet ikke forpligtet til og er ikke villig til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer i et forbrugervoldgiftsnævn.


(4) Tysk lov finder udelukkende anvendelse, med undtagelse af bestemmelserne i FN's konvention om internationale købsaftaler om varer. Ved handel med slutbrugere inden for EU kan loven på slutbrugerens bopælssted også finde anvendelse, forudsat at der er tale om obligatoriske forbrugerretlige bestemmelser.


(5) Skulle en af disse bestemmelser være ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Parterne bestræber sig på at erstatte ineffektive bestemmelser med sådanne effektive bestemmelser, der i vid udstrækning opfylder det tilsigtede økonomiske formål.sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Berlin

USt-IdNr DE318025179

Direktør Christian Magdas

Tel.: (+49) (0)0152 03943135

Fax: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.de

https://direect.de